Phân phối báo giá

Chúng tôi cung cấp cho quản trị viên web và chủ sở hữu trang web quyền truy cập miễn phí vào báo giá tiền tệ ở chế độ thời gian thực. Tất cả các công cụ giao dịch có sẵn trong nền tảng InstaTrader cũng có sẵn để cung cấp báo giá.

Trên trang web này, quản trị viên web và chủ sở hữu trang web có thể đọc về cách truy cập miễn phí vào báo giá ngoại hối trực tuyến. Tất cả các biểu tượng giao dịch trong InstaTrader đều có thể được đặt làm báo giá trực tuyến trên tài nguyên web của bạn.

Báo giá trực tuyến sẽ góp phần làm phong phú nội dung của bạn và sẽ thu hút khách hàng và người dùng mới nhờ thông tin mới nhất về diễn biến thị trường.

Để thêm báo giá vào trang web của bạn, hãy nghiên cứu thông tin về yêu cầu PHP vào trang web báo giá chính thức của InstaForex. Khi sử dụng các báo giá này, hãy chèn một liên kết nguồn vào trang web của chúng tôi www.instaforex.com.

Nhận báo giá:

Mô tả API: https://quotes.instaforex.com/

Nhận vạch: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

định dạng đầu ra khả dụng:

1. Để nhận báo giá ở định dạng JSON, hãy thêm tham số m=json vào truy vấn.

#Ví dụ truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json

Kết quả truy vấn:

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. Để nhận báo giá ở định dạng XML, hãy thêm tham số m=xml vào truy vấn.

#Ví dụ truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

Kết quả truy vấn:

Cảnh báo: Đầu ra ở định dạng XML có thể bị xóa trong bản phát hành trong tương lai.

Chỉ hiển thị các cặp tiền cụ thể:

Để chỉ nhận các cặp tiền cụ thể, hãy chuyển tham số q= với danh sách các cặp tiền được phân tách bằng dấu phẩy.

#Ví dụ truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

Kết quả truy vấn:

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

Ký hiệu:

Ký hiệu được sử dụng để hiển thị kết quả (chú thích chính)

symbol - ký hiệu cặp tiền tệ
bid - giá trị bid bid
ask - giá trị bid ask
change - giá trị biểu thị sự thay đổi liên quan đến giá trước đó của cặp tiền tệ
digits - giá trị hiển thị có bao nhiêu chữ số sau dấu thập phân được hiển thị trong giá cặp tiền tệ
lasttime - giá trị cho biết thời gian thay đổi cuối cùng của giá cặp tiền
change24h - thay đổi liên quan đến mức đóng của ngày hôm trước

Lấy danh sách tất cả các công cụ có sẵn:

Các định dạng đầu ra khả dụng: JSON

#Ví dụ truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

Kết quả truy vấn:

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

Lấy danh sách được sắp xếp theo nhóm:

Ví dụ: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - Nhóm ngoại hối
6 - Kim loại
7 - CFD
16-19, 21 - Futures/Indices

Sử dụng Thư viện trong PHP (yêu cầu phiên bản PHP >5.2):

Tải xuống kho lưu trữ
Xem thêm