Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Dịch vụ cho Đối tác- gọi lại

Kính gửi các đối tác, Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ miễn phí của chúng tôi - Yêu cầu gọi lại. Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây. Cho biết thời gian thuận tiện nhất của bạn mà người quản lý của chúng tôi có thể gọi cho bạn và thảo luận về bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào đó mà bạn có thể gặp phải. Trường Nhận xét có thể chứa chủ đề thảo luận trong tương lai hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là quan trọng.

Ngoài thứ tự gọi lại (hiện tại chỉ có sẵn những người trực tổng đài nói tiếng Anh và tiếng Nga ), bạn cũng có thể liên hệ với một trong những người quản lý của chúng tôi.

Bạn cũng có cơ hội đến thăm văn phòng Trụ sở chính và thảo luận về kế hoạch cho tương lai của mình bằng cách sử dụng dịch vụ Liên lạc Trực tiếp của chúng tôi.

Mẫu đăng ký
Quốc gia:
Loại giao tiếp:
Điện thoại:*
Skype:*
Thời gian:
Ngôn ngữ ưu tiên:
E-mail:*
Bình luận:*
Cài lại
Gửi đi